Regulamin - PONG Małopolska

REGULAMIN

 1. Regulamin określa warunki i zasady wykonania przez PONG Małopolska, zwanym dalej Usługodawcą, usług zlecanych przez Klienta, zwanego dalej Zlecającym.
 2. PONG Małopolska jest znakiem usługowym należącym do Firmy Handlowo-Usługowej „KINGA” Kinga Radecka z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 49B, NIP 734 237 90 64, REGON: 490787084
 3. Usługę można zlecić:
  a) telefonicznie pod numerem telefonu 602 726 052;
  b) pisząc na adresy e-mail: kontakt@pong-malopolska.pl lub pong.malopolska@gmail.com
    c) poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.pong-malopolska.pl;
 4. Zlecając usługę należy podać następujące informacje:
  a) dane kontaktowe Zlecającego usługę: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, opcjonalnie nazwę użytkownika Skype, adres pocztowy;
  b) lokalizację grobu (cmentarz, kwatera, rząd, miejsce), imię i nazwisko zmarłego/zmarłych oraz datę/daty śmierci, opcjonalnie datę/daty urodzenia;
  c) wszelkie inne dane pozwalające na nie budzącą wątpliwości identyfikację grobu.
 5. Podanie przez Zlecającego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi, a ich brak uniemożliwia jej wykonanie. Składając zlecenie usługi Zlecający wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Usługodawcę zlecenia usługi.
 6. Zlecając wykonanie usługi, Zlecający wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej stanu miejsca wykonania usługi, oraz wykorzystanie jej przez Usługodawcę w celach informacyjnych oraz promocyjnych, z zachowaniem poufności danych osobowych.
 7. PONG Małopolska zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane przekazane przez Zlecającego podczas składania zlecenia usługi będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe, a w szczególności dotyczy to braku informacji niezbędnej do zlokalizowania miejsca wykonania usługi.
 8. PONG Małopolska zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a stwierdzonym stanem faktycznym, dotyczących między innymi: rodzaju materiału z jakiego wykonany jest nagrobek, jego wielkości, stanu technicznego czy stopnia zabrudzenia. Informację o zaistniałej sytuacji Zlecający otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z alternatywną propozycją usługi. Usługodawca może zaproponować zmianę opcji zamówienia, która wiązać się może ze stosowną dopłatą zgodną z cennikiem. W przypadku braku akceptacji Zlecającego zlecenie usługi zostanie anulowane, a Usługodawca zwróci zapłatę, pomniejszoną o koszty manipulacyjne w wysokości 4% wartości usługi (nie mniej niż 10 PLN), koszty dojazdu oraz ewentualne koszty związane z dokonanym już zakupem produktów specjalnych (związanych z zamówioną usługą) lub produktów o krótkim terminie trwałości.
 9. PONG Małopolska nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności u dostawców zamówionych produktów. W takich sytuacjach Zlecającemu proponowany jest produkt alternatywny, którego różnica w cenie nie wynosi więcej niż 20% w stosunku do ceny produktu zamówionego.
 10. Wszystkie ceny podane na stronach PONG Małopolska są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto. Podane ceny usług nie zawierają kosztu dojazdu do miejsca wykonywania usługi. Koszty dojazdu pokrywa Zlecający.
 11. Po ustaleniu kosztu usługi wpłaty można dokonać:
  a) przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego;
  b) przelewem bankowym;
  c) poprzez serwis PayPal;
  d) gotówką.
 12. Termin realizacji złożonych zleceń wynosi do pięciu dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym F.H.-U. „KINGA” Kinga Radecka.
 13. PONG Małopolska nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się czynników zewnętrznych, na których wystąpienie nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie usługi.
 14. PONG Małopolska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po wykonaniu usługi, a w szczególności będące następstwem kradzieży i aktów wandalizmu oraz działania czynników atmosferycznych i sił przyrody.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Zlecający może odstąpić od umowy wykonania usługi poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty złożenia zlecenia usługi, nie później jednak niż do momentu wykonania usługi. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Zlecającego, miejsce wykonania usługi oraz dokładnie opisać przyczynę reklamacji.
 16. Zlecenie usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Zlecającego z następującymi definicjami:
  a) NAGROBEK POJEDYNCZY – usypana mogiła, pomnik, płyta lub nagrobek o szerokości nie przekraczającej 100 cm;
  b) NAGROBEK PODWÓJNY – pomnik, płyta lub nagrobek o szerokości przekraczającej 100 cm, ale nie przekraczającej 200 cm;
  c) GROBOWIEC – piwnica, płyta lub nagrobek o szerokości przekraczającej 200 cm;
  d) USŁUGA PODSTAWOWA – usługa polegająca na sprzątnięciu grobu i jego otoczenia: usunięciu starych zniczy i kwiatów, zamieceniu, zapaleniu małego znicza, oraz przesłaniu za pomocą poczty e-mail lub tradycyjnej zdjęć miejsca wykonania usługi przed jej realizacją i po jej zakończeniu;
  e) MYCIE – usługa polegająca na czyszczeniu całego grobu wodą z dodatkiem detergentów, wykonywana ręcznie lub – w przypadku wyraźnego życzenia i na ryzyko Zleceniodawcy – przy użyciu myjki parowej lub ciśnieniowej;
  f) WOSKOWANIE – usługa pielęgnacyjno-czyszcząca polegająca na powleczeniu specjalistycznym środkiem powierzchni całego nagrobka. Usługa wykonywana ręcznie, przy użyciu odpowiedniego preparatu. Przed woskowaniem nagrobka wykonywana jest usługa mycia;
  g) ZNICZ MAŁY – znicz szklany o wysokości do 15 cm, zalewany lub zawierający wkład parafinowy lub olejowy;
  h) ZNICZ ŚREDNI – znicz szklany o wysokości od 15 cm do 25 cm, zalewany lub zawierający wkład parafinowy lub olejowy;
  i) ZNICZ DUŻY – znicz szklany o wysokości powyżej 25 cm, zalewany lub zawierający wkład parafinowy lub olejowy;
  j) USŁUGA JEDNORAZOWA – zlecona maksymalnie raz w roku przez Zlecającego realizacja usługi podstawowej oraz ewentualnie usług dodatkowych;
  k) USŁUGA KWARTALNAusługa abonamentowa obejmująca trzykrotną, comiesięczną realizację usługi podstawowej oraz ewentualnie usług dodatkowych, zleconych przez Zlecającego. Realizacja usług następuje w terminach uzgodnionych pomiędzy Zlecającym a Usługodawcą;
  l) USŁUGA PÓŁROCZNA – usługa abonamentowa obejmująca sześciokrotną realizację usługi podstawowej oraz ewentualnie usług dodatkowych, zleconych przez Zlecającego. Realizacja usług następuje w terminach uzgodnionych pomiędzy Zlecającym a Usługodawcą;

  m) USŁUGA ROCZNA – usługa abonamentowa obejmująca dwunastokrotną realizację usługi podstawowej oraz ewentualnie usług dodatkowych, zleconych przez Zlecającego. Realizacja usług następuje w terminach uzgodnionych pomiędzy Zlecającym a Usługodawcą;
 17. Zlecenie usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem PONG Małopolska oraz zaakceptowaniem jego postanowień.